تمام پست های موجود در : درباره ما

دکتر سید حمید حسینی ———————— دبیرکل  زهرا شرقی ———————————– امور اعضا و بازرگانی حمید رضا اردستانی————————— امور مالی  اسرا زاهد پویا ———————————–امور اداری

بخش اول – کلیات ماده ۱- اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق که در این اساسنامه اتاق مشترک نامیده میشود مؤسسه ای عمومی، غیردولتی ، غیرتجاری، و غیر انتفاعی و وابسته … ادامه مطلب…