فرم حضور در انتخابات کمیسیون های «حمل و نقل و گمرکات»، «صنعت و معدن» و «فناوری اطلاعات» اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق جهت حضور در انتخابات کمیسیون های «حمل و نقل و گمرکات»، «صنعت و معدن» و «فناوری اطلاعات» اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و کسب اطلاع در خصوص زمان و مکان برگزاری و الزامات کاندیداتوری در هیات رئیسه کمیسیون های مذکور می توانند نسبت به دریافت، تکمیل و ارسال فرم ذیل به این اتاق اقدام فرمایند.

فرم حضور در انتخابات کمیسیون های «حمل و نقل و گمرکات»، «صنعت و معدن» و «فناوری اطلاعات» اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

شایان ذکر است تکمیل فرم فوق و ارسال آن به دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق جهت حضور در هر کمیسیون الزامیست.

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed