دبیرخانه

دکتر سید حمید حسینی ———————— دبیرکل


photo_2016-09-02_22-55-05

 زهرا شرقی ———————————– امور اعضا و بازرگانی


photo_2016-09-02_21-43-41

حمید رضا اردستانی————————— امور مالی


photo_2016-09-02_21-43-38

 اسرا زاهد پویا ———————————–امور اداری