بخش اول – کلیات

ماده ۱ -اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق كه در اين اساسنامه اتاق مشترك ناميده ميشود باستناد بندهاي “د” و “ن” مادة ۵ قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ با اصلاحي ۱۳۷۳/۰۹/۱۵ و آيين نامه تشكيل و نظارت اتاق هاي مشترك بازرگاني و صنايع و معادن مصوب ۹۵/۵/۳ به موجب پروانه فعاليت شماره ……. مورخ …… طبق اين اساسنامه تاسيس مي گردد.

ماده ۲ -اتاق مشترك يك تشكل ملي، غيرانتفاعي، غيردولتي ثبت شده در اتاق ايران با ماموريت توسعه فعاليت اقتصادي با كشور عراق مي باشد كه واجد شخصيت حقوقي مستقل است اما از حيث سياست ها و ضوابط، تابع اتاق ايران مي باشد.

ماده ۳ -اتاق مشترك داراي تابعيت ايراني است و مكاتبات و محاورات، مهر، سربرگها و سايت اطلاع رساني آن به زبان فارسي و عنداللزوم به زبان انگليسي و يا عربی خواهد بود. اتاق مشترك كليه قوانين و مقررات كشور ايران را مراعات خواهد نمود.

ماده ۴ -دفتر مركزي اتاق مشترك در تهران واقع است. تغيير محل اتاق مشترك منوط به تصويب هيئت مديره و اطلاع رساني به اتاق ايران مي باشد. همچنين اتاق مشترك مي تواند با كسب موافقت اتاق ايران شعباتي در ساير استان ها تاسيس نمايد.

بخش دوم – اهداف و وظايف

ماده ۵ -اهداف و وظايف اتاق مشترك به شرح ذيل مي باشد:

۵-۱ -كوشش در جهت گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنايع و بازرگانان ايراني و كشور مقابل در زمينه تجارت، صنعت، خدمات، كشاورزي، معدن و ساير امور مربوطه.

۵-۲ -مطالعه و بررسي بمنظور فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي سرمايه گذاري هاي صنعتي، بازرگاني، معدني و كشاورزي در دو كشور.

۵-۳ -جمع آوري و ارزيابي اطلاعات آماري و ساير مطالب سودمند در مورد مسايل بازرگاني- صنعتي و اقتصادي دو كشور و قرار دادن اين اطلاعات در اختيار متقاضيان ايراني و كشور مقابل و همكاري با سازمان ها و مقامات صلاحيتدار ايران و كشور مقابل به منظور تشويق و توسعه روابط اقتصادي بين دو كشور

۵-۴ -گسترش مبادله هيأت هاي تجاري و اقتصادي بين دو كشور.

۵-۵ -انتشار مجله، كتاب، جزوات، نرم افزار و يا بولتن اطلاعاتي در زمينه توسعه روابط اقتصادي بين ايران و كشور مقابل حاوي قوانين و مقررات اقتصادي دو كشور و ساير مطالب مفيد و مرتبط.

۵-۶ -مشاركت در برپايي و اداره نمايشگاه ها و ساير فعاليت هاي مشابه، در چهارچوب قوانين مربوط و كمك به مؤسسات، سازمان ها و اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و كشور مقابل علاقمند به شركت در نمايشگاه هاي بين المللي كه در ايران و كشور مقابل برگزار ميشود.

۵-۷ -برگزاري گردهمايي ها و همايش ها در زمينه توسعه روابط اقتصادي بين دو كشور.

۵-۸ -همكاري و تشريك مساعي با اتاق هاي متقابل در كشور مقابل.

۵-۹ -كوشش در جهت حل اختلافات ناشي از روابط اقتصادي بين اشخاص حقيقي و حقوقي ايران و كشور مقابل از طريق حكميت و در صورت عدم توفيق، تشويق طرفين اختلاف به رفع اختلافات از طريق مركز داوري اتاق ايران.

۵-۱۰ -اداره امور اتاق با رعايت مقررات اين اساسنامه و با همكاري نزديك با مقامات رسمي، سازمان ها و مؤسسات ايراني و كشور مقابل.

۵-۱۱ -انجام ساير اقداماتي كه براي نيل به اهداف فوق ضروري است يا به آنها مربوط باشد.

بخش سوم – عضويت در اتاق مشترك

ماده ۶ -عضويت بر سه نوع است: عادي، ناظر و افتخاري.

ماده ۷ -شرايط عضويت عادي در اتاق مشترك عبارت است از:

۷-۱ -داشتن كارت بازرگاني معتبر يا عضويت معتبر در يكي از اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران يا اتاق تعاون

۷-۲ -پرداخت وروديه و حق عضويت اتاق مشترك

۷-۳ -پذيرش مفاد اين اساسنامه و مقررات اتاق ايران

ماده ۸ -اشخاص حقيقي يا حقوقي غير مقيم مشروط بر اينكه از همتاي خارجي اتاق مشترك، مستقر در كشور مقابل يا در صورت فقدان و يا عدم دسترسي به آن از يكي از اتاق هاي بازرگاني كشور مقابل، معرفي نامه اخذ و ارائه نمايند مي توانند به عضويت ناظر اتاق مشترك در آيند.

ماده ۹ -اعضاء ناظر مي توانند از خدمات اتاق مشترك استفاده نمايند اما حق حضور يا انشاء راي در مجامع ندارند.

ماده ۱۰ –شخصيت هايي كه در تحقق اهداف اتاق و پيشرفت مناسبات اقتصادي ايران و كشور مقابل خدمات فوق العاده اي انجام داده اند و يا مي توانند در آينده منشاء خدمات ارزنده اي در اين مورد باشند، به عضويت افتخاري اتاق دعوت مي شوند.

ماده ۱۱ -اعضاي افتخاري بنا به پيشنهاد يكي از اعضاي هيأت مديره و با تصويب هيأت مديره به عضويت پذيرفته ميشوند. اعضاي افتخاري داراي حق رأي نيستند، اما حق اظهارنظر مشورتي دارند و از پرداخت حق عضويت معاف مي باشند.

ماده ۱۲ -كليه اعضاي عادي داراي حقوق و وظايف يكسان هستند و حق عضويت سالانه خود را در زمان صدور يا تمديد عضويت پرداخت مي نمايند.

ماده ۱۳ – هيات مديره ميتواند به علل زير به عضويت هريك از اعضاء خاتمه دهد:

۱۳-۱ -عدم تمديد عضويت و خودداري عضو از پرداخت حق عضويت در موعد مقرر پس از دوبار اخطار كتبي كه به فاصله ۱۰ روز از طريق دبيرخانه اتاق مشترك بايد انجام گيرد.

۱۳-۲ -عدم رعايت مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي.

۱۳-۳ -عدم تمديد عضويت در اتاق هاي سراسر كشور.

ماده ۱۴ -در صورت فوت، حجر، محروميت از حقوق اجتماعي، تعليق يا محروميت از عضويت در اتاق ايران، ، ورشكستگي و انحلال شخص حقوقي، عضويت در اتاق مشترك نيز خاتمه مي يابد.

ماده ۱۵ -در صورت خاتمه عضويت حق عضويت پرداخت شده مسترد نمي گردد.

بخش چهارم – اركان اتاق مشترك

ماده ۱۶ -اركان اتاق مشترك عبارتند از:

– مجمع عمومي

– هيئت مديره

– بازرسان

ماده ۱۷ – مجمع عمومي اتاق مشترك به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي شود.

ماده ۱۸ -نحوه برگزاري مجامع عمومي عادي به ترتيب ذيل مي باشد:

۱۸-۱ -مجمع عمومي عادي حداقل سالي يكبار ظرف مدت چهار ماه پس از پايان سال مالي تشكيل ميشود.

مجمع عمومي عادي در صورت لزوم بطور فوق العاده تشكيل مي شود كه در اين صورت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ناميده ميشود.

۱۸-۲ -حداقل بيست روز و حداكثر چهل روز قبل از تشكيل هر مجمع، دستور كار مجمع، محل، تاريخ و ساعت تشكيل جلسه مجمع بايد به طرق ذيل اطلاع رساني شود:

۲-۱ -۱۸ -چاپ آگهي در روزنامه كثيرالانتشار مصوب مجمع عمومي.

۲-۲ -۱۸ -قراردادن آگهي بر روي وب سايت اتاق مشترك.

۲-۳ -۱۸ -ارسال درخواست درج آگهي بر روي وب سايت اتاق ايران به امور بين الملل.

۱۸-۳ -مجمع عمومي عادي با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضاي عادي رسميت مي يابد. چنانچه در نوبت اول حد نصاب لازم براي رسميت مجمع تحقق نيابد، مجمع عمومي نوبت دوم با هر تعداد عضو كه حضور يابند رسميت خواهد داشت. تشريفات اطلاع رساني نوبت دوّم مشابه نوبت اول مي باشد.

۱۸-۴ -تصميمات مجمع عمومي عادي با “اكثريت نسبي” آراء حاضر معتبر و نافذ است. در مجمع عمومي عادي كه استماع گزارش عملكرد هيئت مديره و گزارش بازرس و حسابرس مالي در دستور كار مجمع باشد، هيئت مديره موظف است نسخه مكتوب گزارش هاي مذكور را سه روز قبل از شروع مجمع در اختيار نماينده امور بين الملل و هر يك از اعضاي خود كه درخواست نمايند قرار دهد.

۱۸-۵ -مجمع عمومي را هيات رئيسه اي مركب از يك رئيس و دو ناظر و يك منشي كه توسط مجمع انتخاب خواهد شد اداره مي نمايد. مجمع مي تواند منشي را از بين اشخاص خارج از اعضاي اتاق مشترك انتخاب نمايد. منشي صورت مذاكرات و تصميمات را تنظيم و به امضاي هيت رئيسه مجمع و ناظران اتاق ايران خواهد رساند.

۱۸-۶ -چنانچه انتخابات هيئت مديره و بازرس در دستور كار مجمع عمومي عادي باشد:

۶-۱ -۱۸ -نامزدهاي هيئت مديره و بازرس امكان نامزدي به عنوان هيئت رئيسه مجمع را نخواهند داشت.

۶-۲ -۱۸ -صرفاً آن دسته از اعضاء عادي كه حداقل سه ماه از عضويتشان در اتاق سپري شده باشد از حق راي برخوردار مي باشند.

۶-۳ -۱۸ -صرفاً آن دسته از اعضاء كه حداقل يكسال تمام از عضويتشان در اتاق سپري شده باشد امكان نامزدي براي هيئت مديره خواهند داشت.

۶-۴ -۱۸ -مرجع رسيدگي و بررسي كليه شكايات مربوط به نحوه برگزاري مجمع يا نتيجه انتخابات هيئت مديره، هيأت رئيسه اتاق ايران مي باشد، مشروط به اينكه ظرف سه روز از تاريخ برگزاري مجمع شكايت در دبيرخانه مركزي اتاق ايران ثبت گرديده باشد.

ماده ۱۹ -وظايف مجمع عمومي عادي شامل موارد ذيل مي باشد:

۱۹-۱ -استماع و بررسي گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس و حسابرس رسمي درباره فعاليت هاي اتاق مشترك در سال قبل و بررسي ترازنامه و تصويب آن.

۱۹-۲ -بررسي و تصويب بودجه سالانه.

۱۹-۳ -انتخاب اعضاي هيات مديره از ميان اعضاي عادي اتاق مشترك.

۱۹-۴ -انتخاب بازرس اصلي و بازرس علي البدل

۱۹-۴ -انتخاب روزنامه كثيرالانتشار

۱۹-۵ -تعيين وروديه اعضاء جديد و حق عضويت سالانه اعضاء

۱۹-۶ -بررسي و اتخاذ تصميم در موارد ديگري كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي است.

ماده ۲۰ -نحوه برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به ترتيب ذيل مي باشد:

۲۰-۱ -دعوت مجمع عمومي فوق العاده بترتيبي كه در مورد مجامع عادي مقرر است خواهد بود. عنوان مجمع فوق العاده بايد در آگهي ها درج گردد.

۲۰-۲ -مجمع عمومي فوق العاده در صورتي رسميت خواهد داشت كه حداقل نصف بعلاوه يك اعضاء عادي اتاق مشترك در مجمع حضور داشته باشند و تصميمات آن در صورتي معتبر خواهد بود كه لااقل به تصويب دو سوم اعضاء حاضر در جلسه برسد.

۲۰-۳ -در صورت به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول، مجمع نوبت دوم با رعايت تشريفات دعوت نوبت اول، با حضور حداقل يك سوم اعضاء عادي رسميت مي يابد و تصميمات با تصويب حداقل دو سوم اعضاء عادي حاضر در جلسه معتبر مي باشد.

ماده ۲۱ -وظايف مجمع عمومي فوق العاده به ترتيب ذيل مي باشد:

۲۱-۱ -اصلاح و تغيير اساسنامه با رعايت ماده ۳۹ آيين نامه تشكيل و نظارت بر اتاق ها و كميته هاي مشترك بازرگاني.

تبصره: اعمال تغييرات در اساسنامه اتاق مشترك بدواً مستلزم هماهنگي با امور حقوقي مي باشد. بديهي است اتاق ايران مي تواند از ثبت تغييرات اساسنامه كه خلاف تاييد اوليه باشد اجتناب نمايد.

۲۱-۲ -اتخاذ تصميم نسبت به انحلال اتاق مشترك و انتخاب هيات تصفيه با تاييد اتاق ايران.

ماده ۲۲ -ضوابط عمومي حاكم بر مجامع عادي و فوق العاده به شرح ذيل مي باشد:

۲۲-۱ -مجامع عمومي عادي و فوق العاده بنا به تصميم هيات مديره و يا به درخواست حداقل يك سوم اعضاي دارنده حق راي اتاق مشترك و يا به درخواست بازرس و يا به دعوت اتاق ايران طبق ضوابط اين اساسنامه تشكيل مي شود.

ماده ۲۳ -مصوبات مجامع عمومي و تصميمات هيات مديره جهت ثبت و انتشار در روزنامه رسمي در اختيار امور بين الملل اتاق ايران قرار مي گيرد.

ماده ۲۴ -دبيرخانه اتاق مشترك موظف است فهرست اعضاء معتبر را حداقل يك هفته قبل از برگزاري مجامع به امور بين الملل اتاق ايران اعلام نمايد.

ماده ۲۵ -حضور در مجامع عمومي اتاق هاي مشترك اصالتاٌ ويا صرفاً با وكالت رسمي مجاز است. در خصوص اعضاي حقوقي اتاق هاي مشترك، مديرعامل يا يكي از اعضاي هيأت مديره با ارائه و تسليم معرفي نامه رسمي شركت و روزنامه رسمي دال بر عضويت در هيأت مديره مي تواند در مجمع حضور يابد.

بخش پنجم – هيات مديره

ماده۲۶ -اتاق مشترك به وسيله هيأت مديره اي مركب از ۹ نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل كه به وسيله مجمع عمومي عادي از بين اعضاء براي مدت ۳ سال انتخاب مي شوند اداره خواهد شد.

ماده ۲۷ -داوطلب عضويت در هيأت مديره موظف است حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي درخواست كتبي خود را همراه با مدارك موردنياز به اتاق مشترك تسليم نمايد.

ماده ۲۸ -احراز شرايط نامزدها طبق موازين اين اساسنامه توسط كميته اي مركب از نماينده هيئت مديره اتاق مشترك و نمايندگان اتاق ايران(امور بين الملل و امور حقوقي) حداقل يك هفته مانده به مجمع عمومي در اتاق ايران تشكيل و نتيجه از طريق اتاق مشترك اطلاع رساني مي گردد.

ماده۲۹ -نامزدهاي عضويت در هيأت مديره بايد اصالتاً و يا وكالتاً(با وكالت نامه رسمي مبني بر اجازه قبول نامزدي توسط وكيل) در مجمع حضور يابند.

ماده ۳۰ -شخص حقوقي نمي تواند در طول دوره تصدي هيأت مديره عضو ديگري از هيأت مديره يا مديرعامل را جايگزين فرد معرفي شده نمايد. در صورت خروج فرد منتخب از هيأت مديره يا مديريت عامل شخص حقوقي، عضو علي البدل هيأت مديره اتاق مشترك جايگزين خواهد گرديد.

ماده ۳۱ -در صورت استعفاء، فوت و يا عزل نصف به اضافه يك اعضاي اصلي هيأت مديره، انتخابات هيأت مديره از طريق برگزاري مجمع عمومي تجديد خواهد شد.

ماده ۳۲ -در صورتيكه يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره استعفا و يا فوت نمايند يا چنانچه قادر به انجام وظايف خود نباشند، جانشين آنها از ميان اعضاي علي البدل در هيأت مديره مي باشد و براي تعيين سمت اعضاء در هيأت مديره مجدداً رأي گيري بعمل خواهد امد.

ماده ۳۳ -هيأت مديره در اولين جلسه اي كه حداكثر ظرف يك هفته بعد از قطعي شدن انتخاب آنها تشكيل مي شود از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس هيئت مديره و دونفر را به عنوان نواب رئيس انتخاب خواهد نمود.

ماده ۳۴ -اداره جلسات هيأت مديره با رئيس هيأت مديره و در غياب او با نواب رئيس است در صورت غيبت رئيس و نواب رئيس، ساير اعضاي هيأت مديره يك نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي نمايند تا وظايف رئيس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد.

ماده ۳۵ – حضور بازرس در جلسات هيأت مديره بدون حق رأي مجاز مي باشد.

ماده ۳۶ -حضور و انجام وظيفه و اعلام رأي در هيأت مديره قائم به شخص اعضاي حقيقي و نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره مي باشد و قابل تفويض به غير نمي باشد.

ماده ۳۷ -وظايف هيأت مديره: هيأت مديره نماينده قانوني اتاق مشترك است و از كليه اختيارات قانوني جهت اداره امور اتاق مشترك برخوردار است. اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:

۳۷-۱ -پذيرش اعضاي جديد اتاق مشترك و پايان دادن به عضويت اعضاء صرفاً با رعايت مفاد اساسنامه.

۳۷-۲ -تهيه گزارش درباره فعاليت هاي اتاق مشترك و تسليم آن به مجامع عمومي و اتاق ايران.

۳۷-۳ -تعيين دبير اتاق مشترك.

۳۷-۴ -تهيه ترازنامه و برآورد بودجه ساليانه و پيشنهاد آن به مجمع عمومي اتاق مشترك همراه گزارش حسابرسي بازرس كه بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل مجمع در دسترس اعضاي اتاق مشترك قرار گيرد.

۳۷-۵ -ايجاد كميسيون هاي لازم در اتاق مشترك و تعيين وظايف و اختيارات هر كميسيون و انتخاب مشاوران بر حسب ضرورت.

۳۷-۶ -طرح هرگونه دعوي و درخواست در مراجع ذيصلاح قضائي و اداري و انتظامي، دفاع در برابر هر گونه دعوي عليه اتاق مشترك در كليه مراحل رسيدگي و با اختيار تام رأساً يا با انتخاب وكيل و يا وكلاي دادگستري با حق تفويض تمام و يا قسمتي از اختيارات مطروحه در مواد ۶۲ و ۶۳ قانون آيين دادرسي مدني به وكلاي منتخب و عنداللزوم عزل وكلاي موصوف.

۳۷-۷ -ارجاع اختلافات اعضاي هيأت مديره و اعضا با اتاق مشترك به اتاق ايران

۳۷-۸-ارجاع دعاوي اتاق مشترك به داوري تعيين داور، صلح حقوق، هبه و گزارش اقدامات فوق به بازرسان.

۳۷-۹ -افتتاح هر نوع حساب بانكي اعم از جاري و پس انداز و ثابت در بانك ها و عنداللزوم اخذ تسهيلات بانكي و عقد قراردادها شامل صلح، هبه و رهن.

۳۷-۱۰ -دريافت اعتبار و قبول كمك هاي بلاعوض.

۳۷-۱۱ -تدوين سياست ها و برنامه هاي كلان اتاق مشترك و نظارت بر حسن اجراي آنها.

۳۷-۱۲ -تعيين نحوه امضاء اسناد و اوراق تعهد آور و انتخاب صاحبان امضاي مجاز

۳۷-۱۳ -انجام ساير اموري كه وفق موازين اين اساسنامه و آيين نامه نحوه تشكيل و نظارت اتاق ها و كميته هاي مشترك مي تواند توسط هيئت مديره انجام شود.

تبصره: هيئت مديره مي تواند بخشي از وظايف خود را به دبير اتاق تفويض نمايد.

ماده ۳۸ -جلسات هيات مديره حداقل يك بار در ماه طبق دعوت كتبي رئيس هيات مديره تشكيل مي شود.

ماده ۳۹ -جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات با اكثريت آراء حاضران اتخاذ مي شود. در صورت تساوي آراء نظر طرفي كه رييس هيات مديره در آن است، ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

ماده ۴۰ -در صورت غيبت غير موجه هر كدام از اعضاء اصلي در ۳ جلسه متوالي يا ۵ جلسه متناوب وي مستعفي از عضويت در هيأت مديره شناخته مي شود. غير موجه بودن عدم حضور در جلسه هيات مديره، بايد به تصويب هيئت مديره اتاق مشترك برسد.

بخش ششم – بازرسان

ماده ۴۱ -مجمع عمومي عادي سالانه براي هر سال مالي يك نفر را بعنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي البدل انتخاب مي نمايد.

ماده۴۲ -بازرس اتاق مشترك موظف است كليه اقدامات و عمليات مالي اتاق مشترك را بررسي و حداكثر سي روز بعد از پايان سال مالي جهت طرح و تصويب در مجمع عمومي عادي سالانه به هيات مديره تسليم مي كند. هيئت مديره و دبيراتاق مشترك موظف است اسناد و مدارك مربوطه را در اختيار بازرس قرار دهد.

ماده ۴۳ -چنانچه اعضاي اتاق به صد نفر يا بيشتر برسد اتاق مشترك موظف به انتخاب بازرس و حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمي خواهد بود. بازرس و حسابرس رسمي مزبور هر ساله با تصويب مجمع عمومي انتخاب مي گردد. بازرس موظف است علاوه بر ارائه گزارش حسابرسي مالي، نسبت به بررسي مصوبات و عملكرد هيأت مديره و ارائه گزارش انطباق آن با اساسنامه اتاق مشترك مربوطه و همچنين ضوابط ابلاغي اتاق ايران اقدام نمايد.

بخش هفتم – دبيرخانه

ماده ۴۴ -دبير اتاق مشترك عهده دار كليه امور اداري و مالي در حدود مصوبات هيات مديره است و سرپرستي دبيرخانه را برعهده دارد و كليه مكاتبات اتاق مشترك از طريق دبيربه عمل مي آيد.

ماده ۴۵ -دبير به پيشنهاد رئيس هئيت مديره و تصويب هيات مديره نصب و عزل مي گردد. هيات مديره اتاق مشترك همچنين شرح وظايف دبير را تعيين و از طريق رئيس هئيت مديره به ايشان ابلاغ مي نمايد.

ماده ۴۶ – اهم وظايف و اختيارات دبير به شرح ذيل مي باشد:

۴۶-۱ -تشكيل دبيرخانه و اداره امور آن.

۴۶-۲ -استخدام و اخراج كاركنان دبيرخانه با تاييد رئيس هيئت مديره اتاق مشترك.

۴۶-۳ -انجام وظيفه به عنوان دبير در جلسه هيات مديره و تهيه صورتجلسات مربوطه.

۴۶-۴ -تنظيم گزارش هاي خبري و تحليلي به منظور آگاه سازي هيئت مديره و اعضاء از آخرين وضعيت مناسبات اقتصادي دو كشور.

۴۶-۵ -برقراري ارتباط با ساير تشكل ها و ارگان هاي دولتي.

۴۶-۶ -سازماندهي و برگزاري به موقع مجامع عمومي و جلسات هيئت مديره.

بخش هشتم – امور مالي اتاق مشترك

ماده ۴۷ -اتاق مشترك براي انجام وظايف مربوط هزينه هاي خود را از منابع زير تامين مي كند:

۴۷-۱ -وروديه اعضاء جديد.

۴۷-۲-حق عضويت سالانه اعضاي عادي و ناظر.

۴۷-۳ -دريافت اعتبار و قبول كمك هاي بلاعوض.

۴۷-۴ -وجوهي كه بابت ارائه خدمات دريافت مي دارد.

۴۷-۵ -درآمد حاصل از تشكيل نمايشگاه ها و سمينارها و فعاليت هاي ترويجي و آموزشي و انتشاراتي مرتبط با اهداف اتاق مشترك، در چارچوب اساسنامه.

ماده ۴۸ -سال مالي اتاق مشترك يك دوره دوازده ماهه است كه از تیر ماه  شروع و در تیر ماه سال بعد خاتمه مي يابد. اولين سال مالي از تاريخ تشكيل اتاق مشترك شروع و در تیر ماه  خاتمه مي يابد.

بخش نهم – خاتمه فعاليت يا انحلال اتاق مشترك

ماده۴۹ -فعاليت اتاق مشترك بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده و موافقت اتاق ايران و نيز بنابه تصويب اتاق ايران خاتمه مي يابد و انحلال آن اعلام مي گردد.

ماده ۵۰ –با اتخاذ تصميم در باره انحلال، مجمع عمومي فوق العاده هياتي مركب از دو عضو هيات مديره اتاق مشترك و يك عضو ناظر از امور حقوقي اتاق ايران انتخاب و به آنان ماموريت خواهد داد كه به تصفيه امور اتاق مشترك بپردازند. هر گونه مازاد دارايي كه ممكن است پس از تصفيه ديون و مطالبات باقي بماند، متعلق به اتاق ايران خواهد بود. در صورت استنكاف مجمع از انتخاب هيئت تصفيه، اتاق ايران راساَ هيئت مزبور را تعيين مي نمايد.

ماده۵۱ -اين اساسنامه در۵۱ ماده به ضميمه آيين نامه تشكيل و نظارت اتاق هاي مشترك بازرگاني در تاريخ …. به تصويب شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران رسيد و براي كليه اتاق هاي مشترك از تاريخ تصويب در مجمع عمومي فوق العاده لازم الاجرا مي باشد.

تبلیغات