تمام پست های موجود در : آیین نامه کمیسیون ها

آئین نامه تشکیل و اداره کمیسیون های تخصصی اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق

آئین نامه تشکیل و اداره کمیسیون های تخصصی اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق در اجرای بند 17 ماده 33 اساسنامه اتاق مشترک بازرگانی ، صنایع،معادن و کشاورزی ایران و عراق … ادامه مطلب…

تبلیغات