اولین جلسه کمیسیون دارو، تجهیزات پزشکی و گردشگری سلامت اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد

اولین جلسه کمیسیون دارو، تجهیزات پزشکی و گردشگری سلامت اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق روز دوشنبه بیست و هفتم آذرماه جاری برگزار شد.
در این نشست با انجام رأی‌گیری برای انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون آقای “محمدرضا جهانگیر” بعنوان رئیس و خانم “فاطمه تاژ” بعنوان نایب رئیس این کمیسیون انتخاب شدند.

Sorry - Comments are closed