دبیرخانه

دکتر جهانبخش سنجابی شیرازی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق


 زهرا شرقی امور اعضا و بازرگانی 


حمیدرضا اردستانی امور مالی


 محمودرضا کامجو روابط عمومی

Sorry - Comments are closed