تمام پست های موجود در : درباره ما

بخش اول- كليات ماده ۱- اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق كه در اين اساسنامه اتاق مشترك ناميده مي­شود باستناد بندهاي “د” و “ن” مادة ۵ قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي … ادامه مطلب…

دکتر جهانبخش سنجابی شیرازی – دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق  زهرا شرقی – امور اعضا و بازرگانی  حمیدرضا اردستانی – امور مالی  محمودرضا کامجو – روابط عمومی