تمام پست های موجود در : درباره ما

دکتر جهانبخش سنجابی شیرازی – دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق  زهرا شرقی – امور اعضا و بازرگانی  حمیدرضا اردستانی – امور مالی   اسرا زاهد پویا – امور اداری  محمودرضا کامجو – روابط … ادامه مطلب…