اعزام هیأت تجاری عالی رتبه به کشور عراق

یک هیأت تجاری به سرپرستی رئیس محترم اتاق بازرگانی ایران از تاریخ ۴ لغایت ۶ مردادماه ۱۴۰۰ به کشور عراق اعزام می گردد.

اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در صورت تمایل به حضور در هیأت تجاری مذکور می توانند درخواست مکتوب خود را مشتمل بر نام شرکت، نام و نام خانوادگی مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره اعزامی، شماره همراه، زمینه فعالیت و شماره تماس شرکت را از طریق نمابر ۸۸۸۱۴۱۸۰ – ۰۲۱ و یا آدرس ایمیل iraniraq@gmail.com حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ به این اتاق ارسال نمایند.

Sorry - Comments are closed