احصاء موانع، مشکلات و انعکاس نقطه نظرات بنگاه های سرمایه گذار در عراق

بنگاه هایی که بطور مستقیم یا با همکاری طرف عراقی در زمینه های صنعتی، خدماتی، تجاری و کشاورزی در کشور عراق سرمایه گذاری نموده اند لطفاً جهت احصاء موانع و مشکلات و انعکاس نقطه نظرات خود به اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نسبت به تکمیل فرم ذیل و ارسال آن از طریق شماره نمابر ۸۸۸۱۴۱۸۰ تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ اقدام فرمایند.

Sorry - Comments are closed

تبلیغات