توانمندسازی متقاضیان عراقی توسط مراکز فنی و حرفه‌ای خوزستان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان گفت: قرار است در اعزم شاغلین یا نیروهای مهارت آموز و البته ارتقای مهارت متقاضیان با کشور عراق همکاری داشته باشیم.

به نقل از خبرگزاری ایسنا، عبدالنبی سواعدی اظهار کرد: دو نوع صدور مجوز مرکز جوار کارگاهی و مراکز آزاد داریم؛ برای امسال حدود ۱۶۰ درخواست صدور مجوز مرکز ارسال شده است که صدور مجوز برای مراکز جوار دانشگاهی این گونه است که در ابتدا مجوز صادر و سپس مرکز راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود: در کل استان صدور مجوز برای مراکز به حدود ۱۶۰ مرکز رسیده است و این در حالی است که در کشور، مجوز راه‌اندازی ۳۶۵ مرکز صادر شده است و یک سوم کل صدور مجوزها نیز از آن خوزستان است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان در خصوص همکاری با کشور عراق، بیان کرد: قرار است در اعزم شاغلین یا نیروهای مهارت‌آموز و البته ارتقای مهارت متقاضیان با کشور عراق همکاری داشته باشیم.

سواعدی ادامه داد: پیش از این استان‌های غربی و شمال غربی کشور در توسعه همکاری در زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای با عراق تعامل داشتند. اما همکاری استان خوزستان با کشور عراق با استفاده از ظرفیت زیرساخت‌های مراکز آزاد فنی و حرفه‌ای خواهد بود. چون بخش خصوصی کشور عراق تقاضای همکاری دارد و این هفته اولین گروه از متقاضیان برای دریافت آموزش‌های مهارتی وارد خوزستان می‌شوند.

Sorry - Comments are closed