انتخابات کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و صنعت ساختمان برگزار شد

اولین جلسه کمیسیون «خدمات فنی و مهندسی و صنعت ساختمان» اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، روز دوشنبه نهم بهمن ماه برگزار شد.

در ابتدای جلسه، دکتر”سید حمید حسینی” دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، با تبیین وظایف کمیسیون های تخصصی اتاق مشترک بازرگانی ایران وعراق، بر نقش مؤثر این کمیسیون ها در بهبود وضعیت حاکم بر روند امور تجارت با کشور عراق تاکید کرد و کمیسیونها را بازوی مشورتی اتاق دانست.

وی با اشاره به برقراری امنیت در کشور عراق، ایام پیش رو را اوج فعالیت شرکتهای فنی مهندسی و ساختمانی در عراق عنوان کرد.   

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق سپس به تشریح 157 پروژه معرفی شده از سوی کشور عراق برای ارائه در کنفرانس بین المللی بازسازی عراق در کویت پرداخت.

دکتر سید حمید حسینی در خاتمه، گزارشی از وضعیت صادرات به عراق و توضیحاتی در خصوص شرکت در حال تأسیس اروندان در بصره ارائه نمود.

حاضرین در این نشست با بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود، چشم انداز فعالیت شرکتهای فنی مهندسی و همچنین ساختمانی در عراق را مثبت ارزیابی کردند و تشکیل کمیسیون “خدمات فنی و مهندسی و صنعت ساختمان” را در زمان حاضر که دولت عراق نیاز جدی به امر بازسازی دارد مثمر ثمر دانستند.

بیان موانع توسعه روابط اقتصادی با کشور عراق و ارائه راهکار هایی در این زمینه از دیگر موضوعات مطرح در این نشست بود.

در پایان این جلسه، انتخابات به منظور تعیین رئیس و نواب رئیس کمیسیون صورت گرفت که آقای “رضا مونسان” از شرکت مهندسی عامر بعنوان رئیس و آقایان “مهدی بازجو” از شرکت کابل ابهر و “وحید ابراهیمی” از شرکت آزمای نفت بعنوان نواب رئیس این کمیسیون انتخاب شدند.

 

Sorry - Comments are closed