انتخابات کمیسیون تجارت و بازرگانی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد

انتخابات کمیسیون تجارت و بازرگانی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در تاریخ 23 خرداد ماه سال جاری برگزار شد.


در اولین نشست کمیسیون تجارت و بازرگانی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق انتخابات به منظور تعیین هیأت رئیسه این کمیسیون صورت گرفت و آقای سید محمد هاشمی فرد به عنوان رئیس و آقایان رامین پولادرگ و ابوالفضل افشار مهر به عنوان نواب رئیس این کمیسیون انتخاب شدند.

Sorry - Comments are closed