انتخابات دور جدید کمیسیون «حمل و نقل و گمرکات» اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد


اولین جلسه دور جدید کمیسیون “حمل و نقل و گمرکات” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با حضور شرکت های حمل و نقل مطرح عضو این اتاق عصر روز دوشنبه 15 بهمن ماه جاری برگزار شد.

در این نشست انتخابات به منظور تعیین هیأت رئیسه کمیسیون “حمل و نقل و گمرکات” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق صورت گرفت و آقای سعید عبداللهی به عنوان رئیس و آقایان قربان جعفرزادگان و سعید صیادی به ترتیب به عنوان نائب رئیس اول و دوم این کمیسیون انتخاب شدند.

Sorry - Comments are closed