مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار خواهد شد

به اطلاع اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می رساند: مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این اتاق سه شنبه پنجم آذر ماه جاری به حد نصاب نرسید.

متعاقباً اطلاع رسانی در خصوص زمان و مکان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم صورت خواهد گرفت.

گفتنی است براساس  بند ۳ ماده ۲۰ اساسنامه این اتاق در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول، مجمع نوبت دوم با رعایت تشریفات دعوت نوبت اول، با حضور حداقل یک سوم اعضاء عادی رسمیت می یابد و تصمیمات با تصویب حداقل دو سوم اعضاء عادی حاضر در جلسه معتبر می باشد.

 

 

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed