تعویق زمان برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

به اطلاع اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می رساند:
با عنایت به وصول نامه های شماره ۱۷/۱۲۷۱۹/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ و ۱۷/۱۲۷۱۳/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ معاون محترم بین الملل اتاق بازرگانی ایران به آگاهی می رساند برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ این اتاق با عنایت به تصمیم دبیرخانه شورای عالی نظارت مبنی بر تعویق انتخابات اتاقهای مشترک لغو و لذا مراتب عدم برگزاری مجمع مذکور و بلا اثر بودن آگهی مندرج در روزنامه همشهری مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و مکاتبه شماره ۵۶۹/الف ع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ اعلام می گردد.
شایان ذکر است با عنایت به هماهنگی های بعمل آمده و پس از کسب مجوز های لازم مجمع مذکور در اولین فرصت ممکن در سال ۱۴۰۱ برگزار و مراتب در قالب مکاتبه رسمی و آگهی چاپ شده در روزنامه وفق تشریفات مندرج در ماده اساسنامه به اطلاع خواهد رسید.

Sorry - Comments are closed