عدم برگزاری کمیسیون های تخصصی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

به اطلاع اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می رساند:

با عنایت به برگزاری مجمع اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق طی ماه های آتی، برگزاری کمیسیون های تخصصی این اتاق لغو و مجدداً با عناوین جدید تشکیل خواهد گردید.

Sorry - Comments are closed